×

کمیته علمی دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها

دکتر جواد وحیدی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

دبیر علمی کنفرانس