×

فراخوان معرفی اساتید و مدیران موفق در حوزه هوش تجاری

فراخوان معرفی اساتید و مدیران موفق در حوزه هوش تجاری

پژوهشگران محترم، با معرفی اساتید دارای تجربه عملی یا مدیران موفق در پیاده سازی پروژه های هوش تجاری به دبیرخانه دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها از تخفیف حضور در کنفرانس بهره مند شوید. ارسال مشخصات به infobahta@gmail.com