×

شرکت تحلیل افزار طوبی تک

شرکت تحلیل افزار طوبی تک

شرکت تحلیل افزار طوبی تک به جمع حامیان علمی و معنوی دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها پیوست.