×

اطلاع رسانی محورهای اصلی دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها

اطلاع رسانی محورهای اصلی دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها

مدیران و پژوهشگران محترم  احتراماً به اطلاع می‌ رساند بر اساس برنامه ریزی های انجام شده یکی از محورهای اصلی دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها، ارائه تجربه های موفق سازمان ها در حوزه های مرتبط با داده کاوی و هوش تجاری (هوش کسب و کار) و داشبوردهای مدیریتی می باشد، لیکن با توجه به محدودیت زمانی و مکانی کنفرانس، به تعداد محدودی از سازمان ها و شرکتها که بر اساس ارزیابی کمیته داوران و پس از بازدید پروژه، تجربه های موفق شناخته شوند جهت تقدیر در روز کنفرانس ، ارائه در پنل تخصصی، چاپ در کتابچه کنفرانس و ارایه بعنوان مطالعه موردی در وب سایت باشگاه هوش تجاری ایران دعوتنامه ارسال خواهد گردید.