×

مدیر برتر بخش جشنواره تجربه مدیران

مدیر برتر بخش جشنواره تجربه مدیران

سخنرانی مدیر برتر بخش جشنواره تجربه مدیران در حوزه اجرای پروژه های مبتنی بر فناوری هوش تجاری شامل راه اندازی داشبوردهای مدیریتی، حل مسایل سازمانی با راهکارهای داده کاوی، متن کاوی و....راه اندازی سیستم های پشتیبان تصمیم به مدت 30 دقیقه و پرسش و پاسخ به مدت 15 دقیقه.