×

دکتر مجید ایرانمنش

دکتر مجید ایرانمنش
مدیرکل فناوری اطلاعات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

جناب آقای دکتر ایرانمنش مدیرکل فناوری اطلاعات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با موضوع تحلیل پوششی داده ها و هوش تجاری سخنران کلیدی دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها خواهند بود.