×

کمیته داوران دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها

دکتر مسعود رفیقی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دبیر کمیته داوران