×

سخنران دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها با موضوع روشهاي ارتقاء هوشمندي كسب و كار

سخنران دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها با موضوع روشهاي ارتقاء هوشمندي كسب و كار

آقای دکتر رفیقی با موضوع روشهاي ارتقاء هوشمندي كسب و كار، سخنران دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها.
مهلت ثبت نام با تخفیف تا 2 آبان