×

دانشگاه شاهد به جمع حامیان علمی دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها پیوست

دانشگاه شاهد به جمع حامیان علمی دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها پیوست

دانشگاه شاهد به جمع حامیان علمی دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها پیوست
مهلت ارسال مقاله تا 20 آبان تمدید شد