×

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران به جمع حامیان دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها پیوست