×

دانشگاه شاهد

دانشگاه شاهد

دانشگاه شاهد به جمع حامیان دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها پیوست