×

شورای سیاست گذاری

 

امیرعباس صفری

رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آلا

دبیر شورای سیاست گذاری

دکتر جواد وحیدی

هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

عضو شورای سیاست گذاری
دکتر مسعود رفیقی

دکتر مسعود رفیقی

هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

عضو شورای سیاست گذاری
 

دکتر رحیم اصغری

هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر ایران

عضو شورای سیاست گذاری
أکتر حقیقی

دکتر محمدرضا حقیقی

دبیرکل انجمن روابط عمومی ایران

عضو شورای سیاست گذاری

دکتر اکرم رضا

هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد شهر قدس

عضو شورای سیاست گذاری