×

سخنرانان کلیدی

دکتر پیمان مولوی دبیرکل انجمن اقتصاد دانان ایران

دکتر پیمان مولوی

دکتر پیمان مولوی دبیرکل انجمن اقتصاد دانان ایران
آقای دکتر اسماعیل شکری

دکتر اسماعیل شکری

مدیر فناوری اطلاعات و مبارزه با پولشویی شرکت واسپاری مهر کشاورزی
دکتر جواد وحیدی سخنران کلیدی دومین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری

دکتر جواد وحیدی

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران CV_DrVahidi.pdf
دکتر علی سعیدی

دکتر علی سعیدی

مشاور و مدرس
دکتر مسعود رفیقی

دکتر مسعود رفیقی

هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر مجید ایرانمنش

دکتر مجید ایرانمنش

مدیرکل فناوری اطلاعات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری